תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את האופן בו פועלת החברה בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנאסף אודותיך או אודות צדדים שלישיים שמידע אודותיהם נמסר על ידך ("המשתמש").
 2. עמיר שיווק והשקעה בחקלאות בע"מ, ח.פ. 513615286 ("החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה ורואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש בשירותים שבאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.amir-agricul.co.il ("האתר"), כפי שמונחים אלו מוגדרים בתנאי השימוש של החברה המופיעים באתר. לכן, משקיעה החברה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.
 3. למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהיינה המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. סמכות השיפוט והדין החל על מדיניות פרטיות זו היא כמפורט בתנאי השימוש.
 4. החברה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות שלה ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות הפרטיות של החברה ייכנסו לתוקפם באופן מידי עם פרסומם באתר.
  הגנת הפרטיות
 5. בכדי להשתמש בלשונית "יצירת קשר ו/או "דרושים" ,יידרש המשתמש להזין מספר פרטים אודותיו, בין היתר: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. (הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו להלן: "המידע").
 6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגרי המידע של החברה, ולשימוש האמור לעיל ולהלן בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו.
 7. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש, כחלק מתהליך הרישום לאתר ולשירותים; המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש באתר; וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא גולש באתר.
 8. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש שייעשה במידע אודות המשתמש על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים לקבל את המידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, ואשר אינם בשליטתה של החברה.
 9. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשות המשתמש ו/או כל מכשיר אחר (להלן: "מכשיר"), ובכלל זה כתובת ה-IP של המשתמש, מקום הימצאו וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש. בהסכמה לתנאי מדיניות פרטיות זו המשתמש מביע את הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה.
 10. החברה משתמשת במידע שנאסף אודות המשתמש למטרות הבאות:
  1. מתן האפשרות עבור המשתמש לטובת יצירת קשר עם החברה.
  2. פיתוח האתר ותכניו ותפעולם התקין, לרבות שינוי, שיפור או העשרה של השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  3. פיקוח על האתר וניתוחו לצורך תפעול שוטף, וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ואיתור ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה באתר.
  4. בכפוף לדין החל ובכפוף להסכמת המשתמש, המשתמש נותן לחברה רשות לאחסן את המידע הנאסף עליו בבסיסי הנתונים שלה, לצרכי דיוור ישיר ומשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש, לרבות באמצעות הדואר לכתובת המשתמש ו/או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות החברה, בהתאם להוראות כל דין.
  5. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של החברה, לרבות שיפור האתר ופיתוחו או על מנת להתאים את מודעות הפרסומת המוצגות באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.
   משתמשים המתנגדים לשימוש בפרטיהם, שמעוניינים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב באתר, או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה תפעל החברה בהתאם להוראה שנמסרה לה.
   גילוי המידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים
 11. משתמשים המתנגדים לשימוש בפרטיהם, שמעוניינים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב באתר, או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה תפעל החברה בהתאם להוראה שנמסרה לה.
 12. החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך.
 13. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  1. החברה תמסור את המידע לפי הצורך או כנדרש על פי החוק או על פי צו שיפוטי או על פי הליכים משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  2. במקרה בו החברה תמצא כי פעולות המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
  3. במקרה של הפרת הסכם כלשהו של המשתמש עם החברה, אשר נכרת דרך האתר, או במסגרת שימוש המשתמש באתר.
  4. אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, החברה תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה החברה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות הזו.
  5. בכל מקרה שבו חשיפת המידע תידרש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לשם מניעת סיכון חמור לרכושו או לגופו של צד שלישי כלשהו או לרכושו או גופו של משתמש.
 14. למשתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.
 15. אם הדבר יידרש לצורך המטרות המפורטות בסעיף 13 לעיל, המידע עשוי להיות מועבר למדינות בהן רמת ההגנה על פרטיות המידע שונה מזו הנהוגה בישראל או במדינות האזור הכלכלי האירופי, לרבות למדינות קנדה וארצות הברית.
  מידע סטטיסטי
 16. נבקש להבהיר, כי פרט למידע שיועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש באתר, נאסף אודותיו מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו, כגון מוצרים בהם התעניין, העמודים בהם צפה ועוד. המידע שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, בהתאם לתנאי השימוש, ובהתאם לכל דין.
 17. כל המידע שנקלט ממכשירו של המשתמש מתועד על ידי החברה באופן אוטומטי בשרתיה, וזאת לרבות כתובת ה-IP שלך וכן תיעוד של כל הדפים בהם גלש. בהסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות כמפורט במסמך זה, מסכים המשתמש לביצוע התיעוד כאמור.
 18. על אף האמור בסעיף ‏12 לעיל, החברה תהיה רשאית למסור ניתוחים ומידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, בין היתר לשם התאמת מודעות הפרסומת המוצגות באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש, מבלי לזהות את המשתמש באופן אישי. למשתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.
  מאגר מידע
 19. הנתונים שנאספו אודות המשתמש יישמרו במאגר המידע של החברה ("מאגר המידע") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, והתקנות שהותקנו מכוחו.
 20. כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל החברה בכתובת הדוא"ל amir@amir-agricul.co.il
 21. “Cookie” הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשיר של המשתמש על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות את המשתמש במהירות וביעילות כאשר הוא חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הוא מבקר באתרים אחרים.
 22. בהסכמת המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו, המשתמש מתיר לחברה "להשתיל" Cookie על מכשירו, להשתמש במידע האגור ב – Cookie, ולזהותו על פיה.
 23. באמצעות Cookies החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיו באתרים שונים בהם יגלוש המשתמש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו ייתכן שייאסף מידע לגביו, והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניו לנושאים המעניינים אותו אך הוא אינו מזוהה ספציפית.
  החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
 24. אם המשתמש מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתו באתר אינטרנטי, יש באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורו "להשתלת" קבצי Cookies בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותו לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש. יודגש, כי במקרה בו ישבית המשתמש את קבצי ה- Cookies, יתכן כי ההשבתה תפגע במתן השירותים ובנתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי הגלישה שלו.